Algemene Voorwaarden

De hierna met een cijfer aangeduide begrippen hebben in deze Algemene Voorwaarden de volgende betekenis:

1. Account: het door Koper aangemaakte Account op eventticketbox.com;
2. Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden van Event Ticket Box;
3. Evenement : de georganiseerde gebeurtenis, zoals een gebeurtenis van muzikale, culturele, sportieve en/of recreatieve aard, waarvoor Event Ticket Box tickets verkoopt;
4. Koper: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een Ticket koopt;
5. Organisator: de natuurlijke of rechtspersoon die een Evenement produceert of organiseert en daarvoor verantwoordelijk is;
6. Ticket: het via de officiële kanalen verkregen document dat dient als toegangsbewijs voor het Evenement.
7. Upsell: de verkoop van aanvullende producten of diensten door Event Ticket Box namens zichzelf of in opdracht van derden.

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, bestellingen bij, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten waarbij Event Ticket Box, producten of diensten van welke aard ook aan Koper levert, ook indien deze producten of diensten niet (nader) in deze Algemene Voorwaarden zijn omschreven. De Koper is tevens gebonden aan (i) eventuele specifieke voorwaarden waarvan is aangegeven dat deze van toepassing zijn op een Ticket en/of Evenement; (ii) overige voorwaarden van de Organisator en/of het Evenement (zoals huisregels); en (iii) eventuele voorwaarden van de locatie (zoals toegangsvoorwaarden).
2. De toepasselijkheid van eventueel door Koper gehanteerde voorwaarden wijst Event Ticket Box uitdrukkelijk van de hand.
3. Partijen kunnen alleen schriftelijk wijzigingen ten opzichte van de Algemene Voorwaarden overeenkomen. Event Ticket Box is gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen en gewijzigde Algemene Voorwaarden van toepassing te verklaren op Overeenkomsten. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zijn op de website van Event Ticket Box te raadplegen.
4. Op de overeenkomst tussen Koper en Organisator zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden van de Organisator van het Evenement. Indien nog niet in het bezit van Koper, zal de Organisator op verzoek van Koper de Algemene Voorwaarden van de Organisator toezenden.

1. De dienst die Event Ticket Box verleent bestaat uit het distribueren van Tickets. Een Ticket is niets meer dan een recht tot toegang, in dit geval toegang tot een Evenement van de Organisator. Met de aankoop van een Ticket komen er daardoor twee overeenkomsten tot stand. Een overeenkomst tussen Koper en Event Ticket Box en een overeenkomst tussen Koper en de Organisator van het Evenement waarvoor Koper een recht tot toegang heeft gekocht.
2. De overeenkomst die tussen Event Ticket Box en Koper tot stand komt ziet op het bestel- en leveringsproces van het Ticket.
3. Tickets worden verzonden naar het e-mailadres dat Koper heeft opgegeven in zijn of haar Account. Event Ticket Box zal het door Koper opgegeven e-mailadres als juist blijven beschouwen.
4. De door Event Ticket Box opgegeven levertijden zullen nimmer te beschouwen zijn als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient Event Ticket Box schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
5. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft Koper geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van Koper redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat deze de overeenkomst in stand laat.
6. Het is alleen mogelijk om via Event Ticket Box  elektronische Tickets te bestellen, de verkoop wordt gestaakt 1 dag  voor de datum van het Evenement gestaakt om Event Ticket Box de gelegenheid te geven de Tickets nog te versturen.

1. Koper koopt via Event Ticket Box een Ticket voor een Evenement van Organisator. Er komt daardoor tussen Koper en Organisator een overeenkomst tot stand die ziet op rechten en verplichtingen in het kader van het recht tot toegang tot het Evenement van de Organisator. Event Ticket Box treedt in dat verband op als bemiddelaar bij de totstandkoming van de overeenkomst tussen Koper en Organisator en is geen partij bij deze overeenkomst. De overeenkomst tussen Koper en Organisator komt tot stand nadat Koper via Event Ticket Box één of meerdere Tickets heeft gekocht.
2. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn alle aanbiedingen, daaronder begrepen advertenties en prijslijsten zoals vermeld op de website van Event Ticket Box vrijblijvend.
3. Koper dient voordat hij zijn reservering bevestigt altijd goed te controleren of de juiste Tickets zijn gereserveerd. Koper dient bij het maken van de reservering altijd een juist e-mailadres te gebruiken. Indien Koper kiest voor het via elektronische weg ontvangen van Tickets, berust het risico voor verlies, diefstal of misbruik van het Ticket bij Koper vanaf het moment dat de Tickets hem hebben bereikt. Als wordt getwijfeld aan de juistheid van de gegevens die Koper heeft ingevoerd bij de bestelling, kan Event Ticket Box contact met Koper opnemen met behulp van de gegevens die Koper heeft ingevoerd. Als Event Ticket Box Koper niet kan bereiken en de gegevens derhalve niet kan controleren, kan Event Ticket Box ertoe overgaan de reservering te annuleren en de Tickets alsnog te verkopen aan een andere Koper. Indien Event Ticket Box twijfelt aan de juistheid of de geldigheid van de door de Koper bij de bestelling ingevoerde gegevens of het door de Koper gebruikte betaalmiddel, dan heeft zij het recht om de reservering van de Koper te annuleren en de Tickets alsnog te verkopen aan een andere Koper. Event Ticket Box zal zich inspannen om de Koper in een dergelijk geval te informeren. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de desbetreffende producten of diensten.
4. Event Ticket Box is gerechtigd om zelfstandig en/of op verzoek van de Organisator een maximum te stellen aan het aantal te reserveren c.q. te kopen Tickets. Bij een concreet vermoeden van misbruik ten aanzien van het omzeilen van het gestelde maximum, is Event Ticket Box gerechtigd om zelfstandig en/of op verzoek van de Organisator de reservering van de Tickets ongedaan te maken of de betreffende Tickets ongeldig te maken. Dit om te voorkomen dat er Tickets op grote schaal worden opgekocht.
5. Event Ticket Box heeft de mogelijkheid om bij de verkoop van Tickets aanvullende producten aan te bieden. Indien Event Ticket Box producten of diensten van derden middels deze activiteit verkoopt, zullen op de (levering van) de betreffende producten of diensten de (Algemene) Voorwaarden van deze derde van toepassing zijn.
6. Tickets kunnen niet worden geretourneerd. Het bepaalde in artikel 6:230p sub e BW is van toepassing op tickets.

1. Event Ticket Box verkoopt Tickets namens Organisator die de prijs en het aantal beschikbare plaatsen bepaalt. Informatie betreffende prijs en beschikbaarheid wordt vrijblijvend en onder voorbehoud verstrekt.
2. Koper betaalt voor de door middel van de website bestelde producten dan wel diensten, de op de website vermelde prijs. Betaling vindt plaats op de website van Event Ticket Box aangegeven wijze. Aan de bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel) voorwaarden worden gesteld.
3. Alle prijzen van Event Ticket Box zoals vermeld op de website zijn in euro’s inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld.
4. Per Ticket worden er servicekosten in rekening gebracht en in sommige gevallen per order transactiekosten.
5. Indien Koper de verschuldigde bedragen niet tijdig betaalt, is Koper, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd. Indien Koper na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Event Ticket Box de vordering uit handen geven, in welk geval Koper naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten.

1. Het is de verantwoordelijkheid van Koper om na te gaan of een Evenement is afgelast of verschoven en wat de nieuwe tijd of locatie zal zijn. Hoewel Event Ticket Box zal proberen Koper van de afgelasting op de hoogte te brengen nadat Event Ticket Box de benodigde informatie van de Organisator heeft ontvangen, kan Event Ticket Box niet garanderen dat Koper van de afgelasting op de hoogte gebracht zal worden voor de datum van het Evenement. Event Ticket Box is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor eventueel gemaakte kosten.
2. Tickets van verschoven Evenementen blijven in de regel geldig voor het vervangende Evenement. Voor meer informatie hierover kan Koper contact met Event Ticket Box opnemen via info@eventticketbox.com. Indien een Evenement wordt verschoven naar een andere locatie of datum, kan de Organisator voorwaarden stellen aan de vergoeding van de ticketprijs.
3. In het geval een Evenement wordt afgelast of verschoven, dan kan Koper de Tickets voor dit Evenement inleveren conform de regeling zoals bepaald door de Organisator. Voor de betreffende voorwaarden verwijzen wij u naar de Algemene Voorwaarden van de Organisator van het Evenement. Indien de Organisator van het Evenement Event Ticket Box verzoekt om de Koper de ticketprijs, al dan niet gedeeltelijk, te restitueren dan zal Event Ticket Box hiertoe overgaan nadat zij de betreffende gelden van de Organisator van het Evenement heeft ontvangen. Wanneer wordt overgegaan tot restitutie van de ticketprijs, zal Ticketmaster eveneens de servicekosten restitueren. De restitutie als bedoeld in de vorige zin geschiedt uitsluitend middels een online overboeking.
4. Bij afgelasting of verschuiving van een Evenement komen eventuele middels Upsell verkochte producten of diensten niet voor restitutie in aanmerking.

1. Afhankelijk van het type Evenement wordt door Event Ticket Box een regulier Ticket aangeboden aan de Koper.
2. De door Event Ticket Box gedistribueerde Tickets blijven te allen tijde eigendom van de Organisator. Het is Koper niet toegestaan om een Ticket door te verkopen indien dit in strijd is met de wet. Daarnaast kan een Organisator de doorverkoop of het gebruik op commerciële wijze van een Ticket verbieden. De Koper dient dit na te gaan in de algemene voorwaarden van de Organisator waar op het Ticket en gedurende het bestelproces naar wordt verwezen. Bij (poging tot) doorverkoop of commercieel gebruik in strijd met de wet of de algemene voorwaarden van de Organisator, dan wel wanneer anderszins in strijd wordt gehandeld met de bepalingen als opgenomen in deze algemene voorwaarden of de algemene voorwaarden van de Organisator, is de Organisator gerechtigd het betreffende Ticket ongeldig te maken en/of de Koper een boete op te leggen. Houders van ongeldige toegangsbewijzen zal de toegang tot het Evenement worden ontzegd, zonder recht op schadevergoeding.
3. Na ontvangst dient de Koper de Tickets direct te controleren op juistheid. Na aanschaf kunnen Tickets niet meer worden geruild of vergoed.
4. Indien het Ticket van Koper zodanig is beschadigd dat het niet meer op echtheid te controleren is, kan Koper contact opnemen met Event Ticket box via info@eventticketbox.com

1. De op het Ticket van Event Ticket Box rustende intellectuele eigendomsrechten behoren toe aan Event Ticket Box dan wel haar licentiegever. Koper zal zich onthouden van gedragingen waardoor rechten of andere belangen te dier zake van Event Ticket Box dan wel haar licentiegever zouden kunnen worden geschaad.
2. Het is Koper niet toegestaan enige aanduiding betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van industriële eigendom van het Ticket te verwijderen of te wijzigen, dan wel enige wijziging aan te brengen in de vorm of enig ander kenmerk van het Ticket.
3. Het is Koper verboden het Ticket te vervalsen, te vermenigvuldigen of op enige wijze te reproduceren.
4. De Overeenkomst strekt niet tot de overdracht van enig intellectueel eigendomsrecht van Event Ticket Box aan Koper.

1. Koper wordt geacht kennis te hebben genomen van de privacyverklaring van Event Ticket Box welke op de website van Event Ticket Box raadpleegbaar is en in te stemmen met de daarin beschreven verwerkingen van de door hem opgegeven persoonsgegevens.

1. Event Ticket Box kan niet worden aangemerkt als de Organisator van het Evenement en is geen partij bij de overeenkomst die tussen de Organisator en Koper tot stand komt. Event Ticket Box is daardoor niet verantwoordelijk voor en verleent geen garantie ten aanzien van: het recht dat de Koper heeft gekocht tot verkrijging van toegang tot het Evenement van Organisator, de (artistieke) kwaliteit en inhoud van het Evenement, de gang van zaken in of rondom het Evenement en aanvaardt op basis van dit gegeven geen enkele aansprakelijkheid. Daarnaast geldt dat, voor zover wettelijke is toegestaan, Event Ticket Box nimmer aansprakelijk is jegens de ontvanger van een overgedragen Ticket voor eventuele schade die de ontvanger lijdt of geleden heeft. Mocht Event Ticket Box behoudens het hiervoor bepaalde aansprakelijk zijn jegens de ontvanger van een overgedragen Ticket dan geldt het bepaalde in dit artikel 11 eveneens ten aanzien van deze ontvanger.
2. Mocht Event Ticket Box in het kader van haar overige verplichtingen aan Koper aansprakelijk zijn, is de aansprakelijkheid van Event Ticket Box wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming, dan wel wegens onrechtmatige daad, beperkt tot vergoeding van directe schade tot ten hoogste het bedrag dat voor de Tickets aan Koper in rekening is of kan worden gebracht, tenzij de schade het gevolg is van opzet en/of grove schuld van Event Ticket Box of haar ondergeschikten.
3. De aansprakelijkheid van Event Ticket Box wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien Koper Event Ticket Box onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Event Ticket Box ook na die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Event Ticket Box in staat is adequaat te reageren.
4. Koper vrijwaart Event Ticket Box voor alle aanspraken van derden verband houdende met het niet of onvoldoende naleven door Koper van enige verplichting jegens Event Ticket Box, al dan niet voortvloeiende uit de Algemene Voorwaarden.
5. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Koper de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Event Ticket Box meldt.
6. Event Ticket Box kan op geen enkel moment aansprakelijk worden gehouden voor welke vorm van schade aan of verlies van het Ticket dan ook. Bij verlies of diefstal kan de Koper geen aanspraak maken op een vervangend Ticket of terugbetaling van enige gelden. Event Ticket Box is evenmin aansprakelijk voor vertraging of het niet of onjuist afleveren van Tickets, indien vertraging of het niet of onjuist afleveren niet kan worden toegerekend aan Event Ticket Box.
7. Event Ticket Box aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor door Koper bij derde partijen verkregen Tickets. Event Ticket Box kan evenmin de echtheid hiervan garanderen.
8. Event Ticket Box is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enigerlei schade die de houder van dit Ticket ondervindt door handelen of nalaten van derden.

1. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan Event Ticket Box kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt.
2. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Event Ticket Box in geval van overmacht het recht om de uitvoering van de bestelling van Koper op te schorten, zulks door dit schriftelijk aan Koper mee te delen en zulks zonder dat Event Ticket Box gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

1. Het is bij Evenementen in het algemeen niet toegestaan de volgende zaken mee te nemen naar de plaats van het Evenement: alcoholhoudende dranken, drugs, glaswerk, plastic flessen, blik, vuurwerk, wapens of enig ander gevaarlijk voorwerp, op straffe van inbeslagname. Raadpleeg voor een specifiek overzicht hiervoor de algemene voorwaarden van de Organisator.
2. Het is mogelijk dat Kopers voorafgaande aan het Evenement worden gefouilleerd. Aan degene die zich hieraan niet wenst te onderwerpen kan de toegang worden geweigerd zonder recht op restitutie van enige gelden.
3. Waar in deze Algemene Voorwaarden Event Ticket Box zich verplicht tot het doen van een schriftelijke mededeling, is Event Ticket Box gerechtigd deze mededeling langs elektronische weg te doen, zoals maar niet beperkt tot een e-mailbericht.
4. Kennelijke vergissingen en schrijffouten op de website van Event Ticket Box dan wel in offertes, orderbevestigingen, Tickets en/of andere bescheiden, binden Event Ticket Box niet.
5. Bij verschil van mening tussen Event Ticket Box en Koper over de vertaling en/of de uitleg van de Algemene Voorwaarden is de Nederlandse versie ervan beslissend.
6. Indien een of meer van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Event Ticket Box in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Event Ticket Box vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

1. De Organisator behoudt zich het recht voor de toegang tot het Evenement te weigeren of personen van het Evenement te verwijderen om redenen van openbare veiligheid, onaanvaardbaar gedrag dat schade, overlast of letsel kan veroorzaken, of overtreding van de algemene voorwaarden van de Organisator. Deze personen zullen geen recht hebben op terugbetaling.